MNB Tehetség Centrum

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A "myBRAND Centre for Excellence" Kiválósági Mentorközpont mentorprogramjával kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően tárolja és kezeli az alábbiak szerint.

 1. Adatkezelő
 2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
 3. Az adatkezelés jogalapja
 4. Az adatkezelés ideje
 5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
 6. Adatbiztonsági intézkedések
 7. Adatfeldolgozó
 8. Az adatkezeléssel összefüggő jogok
  1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
  2. Helyesbítéshez való jog
  3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
  4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  5. A hozzájárulás visszavonásának joga
 9. Jogorvoslati lehetőség

Adatkezelő

Budapesti Metropolitan Egyetem

Székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

Levelezési címe: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

A Budapesti Metropolitan Egyetem adatvédelmi tisztségviselője dr. Dubi Bence, e-mail: adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja a mentorprogramban résztvevő hallgatókkal való kapcsolattartás, a pályázatok elbírálása, a Mentorközpont programjain készült kép- és hangfelvétel Kiválósági mentorprogramhoz kapcsolódó promóciós célú felhasználása, valamint az MNB, a Pallas Athéné Közgondolkodási Program oktatási programjairól, képzéseiről szóló tájékoztatás. Ebből a célból a METU a hallgató által a jelentkezési lapon megadott adatokat kezeli, ezek: név, képzési adatok, lakcím, e-mail cím, a rendezvényeken készült kép-, illetve hangfelvétel, valamint az önélrajzban és motivációs levélben szereplő adatok.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja a pályázatot benyújtó személy – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása.

Az adatkezelés ideje

Az adatokat a METU 5 évig vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében a Mentorközpont munkavállalói és a pályázatok elbírálására kijelölt testület tagjai férhetnek hozzá.

Adatbiztonsági intézkedések

A METU megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Adatfeldolgozó

Az elektronikus pályázati űrlapnak helyet adó weboldal impresszumában feltüntetett üzemeltető, az adatfeldolgozás célja a pályázati űrlap elektronikus benyújtásának lehetővé tétele.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a METU-tól arról, hogy az Mentorközpont:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Mentorközpont által tárolt személyes adatainak másolatát.

A Mentorközpont a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Mentorközponthoz, akkor a Mentorközpont válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Mentorközpont módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, ha abban időközben változás következett be.

A Mentorközpont a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Mentorközponthoz, akkor a Mentorközpont válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez” való jog)

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Mentorközponttól személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmét a Mentorközpont abban az esetben utasítja el, ha jogszabály személyes adatai további tárolására kötelezi a Mentorközpontot. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Mentorközpont a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg a Mentorközponthoz, akkor a Mentorközpont válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Mentorközponttól az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Mentorközpont csak tárolhatja a személyes adatát, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből végezhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha Ön:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait a Mentorközpont jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Mentorközpontnak nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Mentorközpont a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az a Mentorközponthoz, akkor a Mentorközpont válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Mentorközpont visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor adatai törlésre kerülnek.

A Mentorközpont a személyes adatait a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg a Mentorközponthoz, akkor a Mentorközpont válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség

Ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Budapesti Metropolitan Egyetem adatvédelmi tisztviselőjének (dr. Dubi Bence, e-mail: adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu) eljárását, illetve bírósághoz fordulhat, továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu